5 Soruda Linkedin Premium Hesapları Tanıyın

Şimdi gelelim esas soruya;

Kişinin hesabını ve kariyerini yönetmesi için Linkedln Premium hesap kullanması gerekli mi ve artıları neler?

CEO’muz için premium hesap almalı mıyız?

--

--

Digital Brand Director: Digital Marketing I Social Media I Advertising in:gamzenurluoglu

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Gamze Nurluoğlu

Gamze Nurluoğlu

Digital Brand Director: Digital Marketing I Social Media I Advertising in:gamzenurluoglu