İş Dünyasında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Mührünüz Var mı?

Cinsiyet eşitliği.

En çok savunduğumuz şeylerden bir tanesi toplumda. Özellikle iş dünyasında zorlu bir mücadele olarak karşımıza çıkıyor. Erkek egemen gösterilen meslekler, eril dil, kadın-erkek çalışan dengesizliği, taciz, cinsiyet odaklı maaş politikası ve daha niceleri. Tüm bunlar kadın-erkek çalışma dengesini bozarken; aynı zamanda özellikle kadınları iş dünyası çemberinin dışına itebiliyor.

--

--

Digital Brand Director: Digital Marketing I Social Media I Advertising in:gamzenurluoglu

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Gamze Nurluoğlu

Digital Brand Director: Digital Marketing I Social Media I Advertising in:gamzenurluoglu