Kariyer Molası Linkedin’de Nasıl Anlatılır?

“Profilinize bir kariyer molası ekleyerek, bu yaşam deneyimlerinin olası işlere nasıl uygulanabileceğini vurgulayabilirsiniz. Öz geçmiş dışındaki tüm deneyimler de tutkularınızı, güçlü yanlarınızı oluşturan etkenlerdir.”

Ara vermek çoğu insan kaynakları uzmanı tarafından hoş karşılanmasa ve tereddüte yer verse de iyi haber şu ki işe alım yöneticilerinin %46'sı, kariyer molası veren adayların kullanılmayan bir yetenek havuzu olduğuna inanıyor aslında.

--

--

Digital Brand Director: Digital Marketing I Social Media I Advertising in:gamzenurluoglu

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Gamze Nurluoğlu

Gamze Nurluoğlu

Digital Brand Director: Digital Marketing I Social Media I Advertising in:gamzenurluoglu