Yeniden Keşfedin: Etkili Linkedin Kullanımı/20 Ağustos-Webinar

  • Faturanızı adınıza ve şirketinize kesebiliyoruz. Şirket adına kesilmesini istiyorsanız ayrıca şirket bilgilerinizi de belirtmenizi isteyeceğim.

--

--

Digital Brand Director: Digital Marketing I Social Media I Advertising in:gamzenurluoglu

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Gamze Nurluoğlu

Gamze Nurluoğlu

Digital Brand Director: Digital Marketing I Social Media I Advertising in:gamzenurluoglu